تورک اوغلی

تورک اوغلی

چوپان

چوپان آته

چوپان بچه افغان

چوپان آته

ایشیت عرضم جان بالم،

ایچلریم    توله      الم.

 

آتنگ  ایدی بیر چوپان،

بولمه گن ایشی یامان.

 

باقر ایدیم سوری قوی،

هر کونی قیلر دیک توی.

 

قوی لر اوتلب یورردی،

بورینی  ایت قووردی.

 

قوی لریم ایدی سیمیز،

ایچردیک   دایم  قیمیز.

 

قوزیچاق لر اوینه شیب،

یورر ایدی مغره شیب.

 

قارو     یامغر  یاغردی ،

قوی ایگیزه ک توغردی.

 

باقدیم قوی لرنی یخشی ،

چوپان ایدیم هم بخشی.

 

چلر ایدیم   دمبوره،

ایتگنیم قوشیق توره.

 

افرساب نی یاد ایتیب،

قوبزم     محکم توتیب.

 

قویلر اوچون اویلردیم،

یوره ک دردین کویلردیم.

 

قوتن     لربولگن توله،

بولمه گن بیرایش چله.

 

مینردیک      براق آتگه،

زارایمس دیک بیر ذاتگه.

 

آتلر ی    میز اوچردی،

بیتمه گن ایش بتردی.

 

قمچی کیره ک بولمه گن ،

اوروش    نیمه بیلمه گن.

 

آتلر   ایرکین  یورردی،

اوتلب کیشنب تورردی.

 

یم یشیل اوتلاقزارلر،

اوینر  ایدی  بوزاقلر.

 

بوزاق چاپیب کیتردی،

تاغ  یانیگه    ایتر دی.

 

اوغری موغری بولمه گن ،

باغلر ده گل سولمه گن.

 

تورگن آچیلیب گل لر،

سیرر     ایدی بلبل لر.

 

خرسند بولیب باغبان،

عملگه آشدی آرمان.

 

تاغ لر نی باشی کوککه،

مجنون تال ایدی تیککه.

 

ایدی تاغ لر باشی قار،

قایه  ایدی    لاله زار.

 

قیزغلداقلر  آچیلگن،

هر تمانگه ساچیلگن.

 

بای چیچک لرنی کورسنگ،

اوپسنگ کوزینگه سورتسنگ.

 

بیرهم    گوزه ل    میسه زار،

قورت-قومورتسقه دوست ویار.

 

قوشلر دوعا   قیلردی،

چوغیر له شیب یورردی.

 

لاچین ایدی قراول،

یر  یوزی   مثال  گل.

 

بودنه پتپه-لق دیر ،

فقط تریغی نی یر.

 

اوچیب قوشلر یورردی،

قلدیرغاچلر      کیلردی.

 

قوروب خانه گه اوین،

اوچردی چوزیب بوین.

 

عندلیب باغده سیرر،

برچه ایرکین حور ییرر.

 

کوکیمیز   ایدی   آمان،

بولمه گن هیچ کیم یامان.

 

قویاش ساچردی نورین،

اورگومچک تارتمس تورین.

 

آی مامه    ترردی   ساچ،

هیچ جانذات بولمه گن آچ.

 

یولدوز لریل -یل یانیب،

کپه لک گلگه قونیب.

 

چمالیلر   یوک   تاشیب،

کیچه-کوندوزلر شاشیب.

 

 یماق-ایچماق مول بولگن،

هر ایلی   امبار    تولگن.

 

دریالر تولیب آقگن،

مهربان تنگری باقگن.

 

سولری بولگن زلال،

برچه ایچگن بی ملال.

 

بولاقی دردگه دوا،

ایچگن قیلردی دوعا.

 

تاغ و تاشلر خوش ایردی،

یرو کوک      مهر بیرردی.

 

یروآسمان    بای بولگن،

تویغومیز بیر سای بولگن.

 

پارم  ایسیدی   شمال،

برچه تینگ صاحب کمال.

 

تورت فصل دایم بولگن،

نیت  قیلگنینگ   کیلگن.

 

بولوتلر   اوینر ایدی،

بیزدن سوره ب یاغردی.

 

یامغر یاغی    مو یا قار؟

قیسی بیری سیزگه بار؟

 

ایتینگ چاپیب کیلتیره ک،

گومبرلتیب     یاغدیره ک.

 

گلدن توله یر یوزی،

چقنرایدی یر کوزی.

 

عجب!     زمانه ایدی،

برچه بیرتن-جان ایدی.

 

حرمت قیلیب یشردیک،

بیر-بیریمیز    بیلردیک.

 

یخشی لیک قیلردیک بیز،

یامانلیکنی  کورمنگ سیز.

 

یخشی  زمانه بولگن،

یر-کوک مهردن تولگن.

 

یوره ک لر توله آرمان،

توختب تورمیدی زمان.

 

 قصه نی قسقه قیلسم،

چوپان لیگیم گه کیلسم.

 

سوری قویلر ایدی ساغ،

قیماقدن   قیلردیک تاغ.

 

ایریغلر توله سوت دن،

قویلر تویردی اوت دن.

 

سریغ یاغلر مول بولگن،

قتیغ چلاب کول بولگن.

 

یورر ایدیک هر تمان،

بولمی یوزیمیز سامان.

 

یول اوزون اما روان،

سوزر دایم کاروان.

 

قویلر  کوپه یب   هر ایل،

هیچ قچان کیلمه گن سیل.

 

کیلسه سورر دی یولین،

تاپیب   کیتردی  چولین.

 

آلمس ایدی سیل قوی نی،

بوزمس ایدی لر اوی نی.

 

آقگن همیشه تینیق،

یولی آلدیندن انیق.

 

برچه عالم  حور بولگن،

یوره ک لر نوردن تولگن.

 

قالدی نیمه دیر بولیب،

قره   توتوندن تولیب.

 

تورت تمانی کورالمی،

قالدیم جایده یورالمی.

 

تاربولدی    یروآسمان،

قول-ایاغیم بیرمی یان.

 

مینی  توتقونگه  آلدی ،

کشن بوینیمگه سالدی.

 

نیچه   عصرلر بولدی ،

اویله سم زمان اولدی.

 

قول-ایاغیم نی باغلب،

قره قودیققه تشلب.

 

اسارت قیلیب آلدی،

آتلرگه یوگن سالدی.

 

براق آتنی   میندیلر،

سوریک قویم بولدیلر.

 

قوزیچاقلرنی  سویب،

ایککی کوزیم نی اویب.

 

تیلیم کیسیب آتتی لر ،

قوللریم نی چاپتی لر.

 

سیندیردی ایاغیم نی ،

آلدیلر    تیاغیم   نی .

 

بیلگینم نی   بوکدی لر،

جوده کوپ قان توکدی لر.

 

دریا لر تولیب آقدی،

برچه قوتن نی یاقدی .

 

شونده ی توپالان بولدی،

سان و سناق سیز اولدی.

 

باغلر بولدی ویرانه ،

پیغمبرم     پروانه.

 

توکیلدی آچیلگن گل،

سیراقدن قالدی بلبل .

 

غنچه گل لر ایزیلدی،

گل باغچه لر  بوزیلدی.

 

قورقیب اوچیب کپه لک،

یرو  کوکده     یوق ملک.

 

دیدی کپه لک بیر تون،

مجنون تال بولگن چو"نون".

 

قویاش نی کوریب کیلدیم،

آی مامم نی هم کوردیم.

 

سرغیگن قویاش رنگی،

یولدوزلر بولگن "بنگی".

 

آی مامم یغلر دایم،

قیامت بولدی قایم.

 

دریا    آقردن    قالدی،

لاچین لر قره ب تالدی.

 

نیمه لر بولدی حا ضر،

کیم بولسه ایکن قاصر.

 

توشینی بیریب یرگه،

بودنه توشگن تیرگه.

 

قلدیرغاچ شاشیب قالدی،

دومینی   اوزیب      آلدی.

 

چومالی-قورت- قومورتسقه،

ای-وای دیب   توتر    یقه.

 

تاغ و تاشلر   یریدی،

زمزم بولاق قوریدی.

 

شمال لرایسمی قویدی،

چول-دله جاندن تویدی.

 

بولوتلرکیلمس بولدی،

پیمانه لر    توکیلدی.

 

 قوبزنی قولدن آلدی،

باشیمگه بلا سالدی.

 

دمبوره م نی بوزدیلر،

تار  لرینی     اوزدیلر.

 

قوشیق وغزلیم نی ،

قولده جوره تالیم نی.

 

تاغ دیک ایدی کویلریم،

باغ دیک ایدی اویلریم.

 

میده قیلیب  سیندیریب،

یرگه کومدی یاندیریب.

 

یاندیردی اورمانلرنی،

اویدیردی قورغانلرنی.

 

شونده ی زمانه بولدی،

موغامبر تولکی کیلدی.

 

سیچقانلر باسدی یرنی،

قیلدیلر ویران گورنی.

 

میسه لرنی یولر  دی،

ایچکی قویگه کولر دی.

 

تونغزگه قالگن میدان،

ایشک باسر اونگه یان.

 

شغال لر باتور بولدی،

یولبرس لر قاصر بولدی.

 

دوام ایتدی عصرلر،

بوزیلدی کوپ قصر لر.

 

یوزلرقالمه دی یولده،

قالدی کاروان چولده.

 

بلبل کیتدی زاغ کیلدی،

چقیره ک دن باغ تولدی.

 

بیرقنچه عصر اوتدی،

الم لر کوککه ایتدی.

 

طاقتم یوق تینچیم یوق،

حلی مینی کونگلیم توق.

 

 سینگه امیدم بالم،

قولینگه آلگین قلم.

 

سوزلریم نی یازه قال،

برچه سینی  بیلیب آل.

 

قره دینگیز  ییلاغی،

گنگا-جمنا قیرغاغی.

 

قویم گه قوتن ایردی،

اوزیم گه وطن ایردی.

 

توتقون بولگندن کیین،

قالمه دی مینگه چقین.

 

پرچه بولدی ییلاغلر،

ویران بولدی قیرغاغلر.

 

سین اوزینگ بولگین چراغ،

کوریب چیقگین تاغ مه تاغ.

 

ییلاغ لرنی کزیب چیق،

قیرغاغلرگه نهال تیق.

 

پالوان دیک ایاغگه تور،

باغ لرنی قیته دن قور.

 

قورقمسدن آلغه یورگین،

یاوزنی دم گه سورگین.

 

بالم سین بولگین چوپان،

بولدی کیتر    یول عیان.

 

میراث لرنی قیتیب آل،

قصرلرگه    بنیاد سال.

 

چرایلیک قیلیب قورگین،

ایپک      یولیدن  یورگین.

 

دریالرنی قوش بیرگه،

حرمت   قیل آنه یرگه.

 

یروکوکنی یخشی کور،

الدل مسدن دور سور.

 

گلدن تولدیر یورتینگنی،

بجرگین بار بورچینگنی.

 

قرضدار   بولیب    قالمه،

یشه گین هیچ هم تالمه.

 

عمرینگ اوزون یول بولسین،

ایزگو نیت مول بولسین.

 

آرزو امیدیم شودور،

دایم گلب چقنب تور.

 

هیچ اوچمه سین قویاشینگ،

امان بولسین بوی باشینگ.

 

مردانه     قدم    تشله،

آلغه یور ایشینگ باشله.

 

هیچ قچان مدره ب قالمه،

نامردگه  اورتاق    بولمه.

 

توتگین   بابالر  یولین،

آغریتمه جانذات دلین.

 

ساغ  و سلامت بولگین،

یتتی اقلیم گه یورگین.

 

اوزی اسره سین سینی،

اوزی سقله سین سینی.

 

منگو بر   حیات یشه،

قویاش یر بیلن یشه.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ساعت ۲۲:۴۸ بعد از ظهر  توسط تورک اوغلی  |